DAN-SU3-2

Luật sư dân sự

- Dịch vụ Luật sư Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng, các chủ thể gần như không để tâm hoặc không nắm rõ các điều khoản ngoặt nghèo trong hợp đồng. Điều này dẫn đến việc khi phát sinh tranh chấp, nhiều người mới “ngã ngửa” biết được các điều khoản bất lợi có trong hợp đồng. Bạn có thể tìm kiếm nhiều biểu mẫu để áp dụng trong cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Với thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, việc vào các trang tìm kiếm các biểu mẫu hợp đồng là việc làm vô cùng đơn giản. Tuy nhiên đó là những mẫu chung nhất về hình thức và bạn phải tự hoàn thiện nội dung cho phù hợp quy định, đảm bảo về nội dung và quyền lợi của mình khi tham gia ký kết hợp đồng.

Nhiều trường hợp đặc thù, bạn cần có thêm các điều khoản khác để đảm bảo quyền lợi riêng cho mình và phòng ngừa rủi ro pháp lý. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho bạn về các loại hợp đồng như:

- Tư vấn về Thừa kế

Hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; hiệu lực pháp luật của di chúc…

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; Xác định người thừa kế theo pháp luật; Hàng thừa kế; Thừa kế thế vị (nếu có)…

Tags: No tags