so-huu-tri-tue3

Sở hữu trí tuệ

- Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu

- Tư vấn đăng ký quyền tác giả

- Tư vấn nhượng quyền thương mại

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

Tags: No tags