Soạn đơn

Đơn yêu cầu luật sư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oo0oo—

ĐƠN NHỜ LUẬT SƯ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

                      Kính gửi: CÔNG TY LUẬT …

Tôi tên:………………………Điện thoại:…………………

Sinh năm:……………………………………………………..

CMND số:……………………….Cấp tại:………………….

Thường trú…………………………………………………….

      Tôi là…….trong vụ…… với…….theo Thông báo thụ lý số…ngày…của Tòa án nhân dân…….

      Nay tôi làm đơn này đề nghị CÔNG TY LUẬT…… cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong vụ án nêu trên tại các cơ quan có thẩm quyền.

      Tôi cam kết không thắc mắc hoặc khiếu nại gì về sau.

      Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào.

                                            …, ngày…tháng…năm…

                                                                  Kính đơn

 

Tags: No tags