Soạn đơn

Đơn đề nghị giám định thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU

ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TÍCH

 

Kính gửi:       –  Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An….

                        – Viện Kiểm Sát Nhân Dân….

Người yêu cầu:

Họ và tên:

Sinh năm:

Căn cước công dân số:

Thường trú tại:

Là …

Nội dung yêu cầu

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

Để có cơ sơ giải quyết vụ việc theo đúng qui định của pháp luật.

Nay, Tôi làm đơn này kính đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra công an …; Viện kiểm sát nhân dân … tổ chức giám định thương tích cho Tôi theo đúng qui định của pháp luật.

Chân thành cảm ơn./.

…, ngày…tháng…năm…

Người yêu cầu

Tags: No tags