Soạn đơn

Đơn xin miễn án phí, lệ phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—-oo0oo—-

 ĐƠN XIN MIỄN TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ

                               Kính gửi:   TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………….

 Tôi ký tên dưới đây là:
Họ tên Ông, Bà:……………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….Cấp tại:…..

Thường trú:………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………….

Là…trong vụ…với…đang được Tòa án nhân dân…thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy đinh tại…Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án thì…thuộc trường hợp được miễn tiền án phí, tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án.

Vậy tôi làm đơn này mong quý tòa xem xét miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí cho tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi chân thành cảm ơn!

…, ngày…tháng…năm 2021

                                                                                                                                    Người làm đơn

                                                          

 

 

 

Tags: No tags