Soạn đơn

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

…ngày…tháng…năm 2021

Kính gửiTOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……….. – TP…

Họ và  tên chồng: ……………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………

CMND số: …………………, do…………….cấp ngày:……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………….

Họ và  tên vợ: …………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………….

CMND số: …………………, do………..…cấp ngày:……….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………….

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND phường …………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………….công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về con chung

Có (chưa có):…………………………………………………….

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Về tài sản chung

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

  1. Về nhà ở

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

  1. Về nợ chung

Vợ chồng chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

…, ngày ….. tháng ….. năm ……

                                                                                                                                     Họ và tên chồng

 

     Họ và tên vợ

 

Tags: No tags