Soạn đơn

Đơn yêu cầu thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————­­­­­­­—

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

(Đối với Bản án số …………………. ngày ………………. của Toà án nhân dân ……………………………)

                       Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tôi tên là: ……………………… Sinh năm: ……………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án ……………………. thi hành Bản án số: ……………… ngày ………………………của Toà án Nhân dân ……………………..………

Nội dung yêu cầu: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Tôi kính mong Thi hành án ……………….. yêu cầu: (người phải thi hành án) …………………..  thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

                                                                                            Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: (bản sao)

–  Bản án số …

– CMND, Hộ khẩu

                                       …, ngày … tháng năm ….

Người yêu cầu

(Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Tags: No tags